Tag Archives: pata negra

iberico bravčové pastviny

Nové označenia pre užívateľov na určenie kvality šunky Iberico

Od január 2014 bude existovať nový štandard kvality pre Ibérico ktorý bude rozdeľovať rôzne druhy šunky v závislosti na čistote rasy ošípaných a od závislosti potravín, ktorými boli kŕmené. Očakávaná regulácia Pyrenejského plemena v závislosti od produkcie a intenzívnych metód zvyšuje potrebu používania plemena Duroc. Nezabudnite, že Iberský závod a extenzívna produkcia, ktorá umožňujú prasatu sa voľne pohybovať po lúkach je to čo dať Iberica šunke sladkosť, rozplývajúcu sa chuť a šťavnatú texture.

Aby to bolo zrozumiteľnejšie, bude musieť byť šunka Iberico označené v závislosti na vlastnostiach,ktoré sú nasledovné:

100% Iberica, ktoré sú zo zvierat, so 100 % geneticky čistého Pyrenejského plemena a ktorého rodičia majú rovnako 100% Pyrenejsku rasovú čistotu. A v závislosti na tom, ako boli chované šunku možno nazvať :

   • … De Bellota: v prípade, že boli kŕmené predovšetkým žaluďmi, trávov a chované vo voľnom výbehu.
   • … De Cebo de Campo: chované vo voľnom výbehu, ale dekrmované na báze obilia, strukovín na pasienkoch plus nejaké žalude na lúkach.
   • … De Cebo: kŕmené obilím a strukovinami,zijuce nie vo voľnom výbehu, ale v poľnohospodárskych podnikoch.

Iberico %, sú zo zvierat ktoré sú aspoň 50% z geneticky čistého Pyrenejského plemena. A v závislosti na tom, ako boli zapracované šunka možno nazvať:

   • … De Bellota : v prípade, že boli kŕmené predovšetkým žaluďmi, trávami a žijúce vo voľnom výbehu.
   • … De Cebo de Campo : žijú vo voľnom výbehu, ale sú kŕmené na báze obilia, strukovín na pasienkoch plus nejaké žalude na lúkach.
   • … De Cebo : kŕmené obilím a strukovinami, žijúce nie vo voľnom výbehu, ale v poľnohospodárskych podnikoch

Tiež niektoré z obvyklých výrazov použitých na označenie týchto produktov boli novo definované, populárnym termínom “Pata Negra” môže sa objaviť len na štítkoch najvyššej kvality výrobku, tj “100% Iberica de Bellota”. Pojmy “Dehesa” a “Montanera” môžu byť použité Pack Ibericoiba v označovaných výrobkoch, “de bellota” bez ohľadu na čistotu plemena. Nikdy v “Cebo de Campo” alebo “Placebovej”. Od tejto chvíle sa používajú termíny “Recebo” a “Iberico Puro (čistý Iberian)” na etikete výrobku je zakázané.

SPOTREBNÝ TIPY

+++ Doposiaľ najbezpečnejší spôsob, ako získať 100 % Pyrenejsku šunku bol certifikát niektorej zD.O. (Chránená Pôvodom Označenie), alebo IGP (chránené zemepisné označenie), ktoré existujú v Španielsku. Od teraz si môžete kúpiť s istotou, bez toho aby ste museli mat certifikat DO alebo IGP. V prípade že sa budete riadiť týmito informáciami si môžete bit’ istý užívaním tej najlepšej šunky.

+++Podľa našich kritérií by mohla byt kvalita hodnotenia pre Iberica šunka od najvyššej po najnižšiu kvalitu takto.

1. Jamón de Bellota 100 % Iberico
2. Jamón de Bellota Iberico
3. Jamón de Cebo de Campo 100 % Iberico
4. Jamón de Cebo de Campo Iberico
5. Jamón de Cebo 100 % Iberico
6. Jamón de Cebo Iberico

Nové pravidlá stanovené zákonom boli zverejnené a sú účinne od 10.1.2014. Ak si chcete nami poskytnuté informácie overiť, text zákona je k dispozícii na oficiálnej stránke oficiálnej stránke.

iberico dehesa

Ham Quality Watchers, new labelling on

A new Quality Standard for Iberico has taken effect which establishes the different types of ham depending on purity of the race, how the pigs are raised and the food they received. This has been a long awaited regulation among producers of the highest quality as the Iberian breed and extensive production at Dehesas was becoming weaker and weaker in front of the Duroc breed and the intensive methods. Don’t forget that the Iberian race and the extensive production that allow the pig to roam freely at the Dehesa is what give to Iberico ham that sweetness and meltingly tender and juicy texture.

To make it easier to understand, Iberico hams will have to be labelled depending on this characteristics as follow:

100% Iberico, from animals with 100 % genetic purity of the Iberian breed, and whose parents have the same 100 % Iberian racial purity.
…And depending on how they have been raised, the ham is classed as:

   • …de Bellota: if they were free range and mainly fed with acorns and grasses.
   • …de Cebo de Campo: Free range, but fed on grain, legumes and pasture plus acorns from the Dehesa.
   • …de Cebo: Farmed animals fed with grain and legumes.

Iberico %, from animals with at least 50% Iberian genetic purity.
…And depending on how they have been raised, the ham is classed as:

   • …de Bellota: if they were free range and mainly fed with acorns and grasses.
   • …de Cebo de Campo: Free range, but fed on grain, legumes and pasture plus acorns from the Dehesa.
   • …de Cebo: Farmed animals fed with grain and legumes.

Also some of the usual terms used to refer to these products have been redefined to avoid confusing. The popular term “Pata Negra” can only appear on the label of the highest quality product, i.e. the “100 % Iberico de Bellota”. Pack IbericoThe terms “Dehesa” and “Montanera” can only be used in the labelling of products “de Bellota” regardless of the purity of the breed and never in “Cebo de Campo” or “Cebo”. From now on the use the terms “Recebo” and “Iberico puro (pure Iberian)” in the labelling of the product is prohibited.

CONSUMER TIPS

+++So far the safest way to acquire a 100 % Iberian was one that was certified by any of D.O. (Protected Origin Denomination) or IGPs (Protected Geographical Indication) that exist in Spain. From now on you can buy it with assurance without having to be certified by D.O. or IGP. Although if it is, you will be taking home the best possible ham.

+++Under our criteria this would be the quality ranking for Iberico hams from highest to lowest quality.

1st Jamón de Bellota 100% Iberico
2nd Jamón de Bellota Iberico
3rd Jamón de Cebo de Campo 100% Iberico
4th Jamón de Cebo de Campo Iberico
5th Jamón de Cebo 100% Iberico
6th Jamón de Cebo Iberico

The new rules established by law have been published and will be effective from 10/01/2014. If you are a wishful Spanish speaker brave enough to study new law, text is available at the Official site!